Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov
1.1 Prevádzkovateľom stránky a zároveň poskytovateľom služieb je SHEPHERD HK Limited Sídlo: 903 Dannies Hse. 20 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong.
1.2 Užívateľom je každý návštevník stránky www.cashprofit.sk, ktorý sa prostredníctvom nej zaregistruje a využíva služby poskytovateľa.
1.3 Zmluvný vzťah vzniká vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa a využívaním jeho služieb.
1.4 Registráciou získava užívateľ prístup do systému, ktorý umožňuje užívateľovi získať zárobok od poskytovateľa za odosielanie reklamných e-mailov, ktoré sú uvedené v systéme na webovej stránke poskytovateľa. Nárok na zárobok vzniká splnením všetkých podmienok, ktoré sú uvedené v článku II., týchto VSOP.
1.5 E-mail je elektronická adresa pošty zákazníka.
1.6 Zákazník je každá osoba, ktorá vlastní platnú e-mailovú adresu a je zapísaná v zozname systému poskytovateľa. Za platnú e-mailovú adresu sa vo všeobecnosti považuje taká, ktorú neodmietne server elektronickej pošty ako neplatnú.
1.7 Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

Článok II. – Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1 Registráciu a služby môžu využívať podnikateľské subjekty registrované na území Slovenskej republiky a všetky fyzické osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť, ako aj činnosť vykonávanú podľa osobitných predpisov, ktoré sú oprávnené vystavovať faktúry v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou na území Slovenskej republiky. Registráciou užívateľ potvrdzuje, že sa bude riadiť týmito VSOP.
2.2 Každý nový užívateľ získava pri prvej registrácii kredit vo výške 10 €, ktorý sa automaticky pripíše na účet užívateľa.
2.3 Za každú vykonanú službu je človeka odmenení sumou od 0.01 € do 0.30 €.
2.4 Podmienkou pripísania tejto sumy je, aby e-mailová adresa zákazníka nebola uvedená v zozname duplicitne.

Článok III. – Platobné podmienky
3.1 Užívateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za jeho zárobok k 15-temu dňu v príslušnom mesiaci.
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť užívateľovi sumu až vtedy, keď výška kreditu dosiahne minimálne 199,00 €.
3.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyplatiť hodnotu zárobku len prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet užívateľa alebo prostredníctvom služby Paypal.

Článok IV. – Odstúpenie od zmluvy
4.1 V prípade, že užívateľ poruší podmienku v článku II. odstavec 2.1, účet mu bude vymazaný bez nároku na odškodnenie. To platí aj v prípade, že užívateľ bude iným zámerným spôsobom zavádzať štatistiky v prehľade na webovej stránke poskytovateľa (napríklad zákazníkov vyslovene nabádať na to, aby otvorili e-mail viac krát a podobne).

Článok V. – Výhrada vlastníckeho práva
5.1 Obsah stránky a systém, ktorý využíva užívateľ je chránený autorským zákonom.
5.2 Obsah stránky nesmie byť kopírovaný alebo inak využívaný bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.
5.3 Poskytovateľ dáva súhlas užívateľovi so zdieľaním odkazov a ich obsahu, nakoľko je oprávnený tento obsah ďalej šíriť so súhlasom všetkých príslušných autorov, pričom disponuje súhlasom tretích strán.

Článok VI. – Zodpovednosť za škodu
6.1 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené činnosťou užívateľa.
6.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté používaním softwaru nachádzajúceho sa na stránke prevádzkovateľa.

Článok VII. – Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
7.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od zmluvy.
7.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, zaslať oznámenie poskytovateľovi na e-mailovú adresu kontakt@cashprofit.sk

Článok VIII. – Ochrana osobných údajov
8.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
8.3 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa, e-mailová adresa.
8.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
8.5 Registráciou vyjadril užívateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov.

Článok IX. – Záverečné ustanovenia
9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
9.2 Registráciou užívateľ súhlasí, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Adresa:
SHEPHERD HK Limited
903 Dannies Hse. 20 Luard Rd
Wan Chai
Hong Kong

Kontakty:
E-mail:
support@cashprofit.cz

Telefon:
+421 940 706 257